Web counter

Sunday, 22 October 2017

"Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bulgar

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Vidin, Bulgaria - "Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bu

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Vidin, Bulgaria - "Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bu
Foto: Petre Cojocariu
 
Eschivări 

"Duşmanii ne închid ochii/ Dau comandă inimii noastre.../ Nepoţilor le lăsăm numai cimi­ti­re/ Cân­te­ce cu speranţe blestemate şi veninoase". Astfel de­scrie marele poet aromân din Macedonia, Dina Cu­va­ta, soarta vitregă a aromânilor şi, prin extensie, a tu­turor latinilor din Balcani, români, istroromâni, me­gle­noromâni. Băştinaşi ai acestor locuri dinainte de Naşterea Domnului Hristos, latinii din sudul Dunării, până în Pind şi Tessalia, au ajuns, în mai bine de două milenii, străini în Patria naşterii lor, "Balcanul". Câţi dintre guvernanţii români din ultimele două decenii au încercat măcar să înţeleagă ce se întâmplă şi ce li s-a întâmplat conaţionalilor noştri bătuţi de soartă? Ca să ia decizii corecte şi să pună umărul la deşteptarea lor na­ţională, să-i scoată, până nu e prea târziu, din noap­tea asimilării, la care au fost şi continuă să fie supuşi, politicienii români ar fi trebuit să ştie, să înţeleagă, să simtă româneşte. Un timp, au tăcut mâlc în faţa Atenei, scuzându-se că nu-i momentul să ceară drepturi pentru aromânii din Pind, pentru a nu supăra nobila Eladă, care ar fi trebuit să ne susţină în procesul de aderare la UE. Au tăcut apoi în faţa Al­ba­niei, cum că nu-i mo­men­tul, că americanii aveau nu ştiu ce treabă pe acolo, şi nu se cădea să pui o pro­ble­mă naţională la concu­ren­ţă cu interesele aliaţilor. N-au zis nimic nici când Bul­ga­ria era dată exemplu "pe unitate" la UE, fiind lău­dată pentru avansurile formale, pe hârtie, spre demo­craţia europeană şi drepturile omu­lui, în comparaţie cu "leneşa" Românie, unde de fapt sălăşluieşte raiul minorităţilor. Până la Cristian Diaconescu, diplomatul care le-a pus piciorul în prag sârbilor la începutul acestui an, şi până la actualul ministru de externe, Titus Corlăţean, care s-a remarcat prin convingerea cu care a apărat cauza românilor timoceni la Bruxelles, nici un alt ministru de externe nu s-a legat la cap cu pro­ble­ma aşa-zişilor "vlahi". Dacă viitorii guvernanţi, de după 9 decembrie, vor încerca să schimbe ceva din si­tuaţia actuală, bine ar fi. Medicul Ivo Gheorghiev (Ion Gheorghe) din Vidin, preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Bulgaria, semnalează din nou, cu mult curaj şi dem­ni­tate, pentru a câta oară? tragedia asimilării românilor din Timocul bulgăresc.

"Practic, astăzi nu mai funcţionează nici o şcoală din cele 19 existente"

- În ultima vreme, în loc să existe o relaxare a si­tua­ţiei românilor din Ti­mocul bulgăresc, consta­tăm o în­răutăţire a lucru­rilor. Cine ignoră cauza ro­mâ­neas­că din nordul Bul­gariei, dom­nule Gheor­ghi­ev?

- România. Reprezen­tan­ţii statului român. Ne-au vizitat şi preşedintele Bă­ses­cu, şi premierul Boc, şi fos­tul ministru de externe, Mar­ga. De parcă am fi fost ciu­maţi, niciunul nu s-a oprit să vorbească direct, măcar în parcul istoric din Vidin, cu noi, reprezentanţii ro­mâ­ni­lor. Ne-au obligat să mer­gem la Sofia, pe chel­tuiala noastră, unde ne-au primit la ambasa­dă, fără ac­cesul pre­sei, în spatele uşilor în­chise. Deşi îi înain­tasem un me­mo­randum cu toate dolean­ţele noastre, dom­nul Marga nici n-a men­ţionat existenţa noas­tră în faţa autorităţilor bul­gare, ca şi când nu am exista. Nici de promisi­u­nile celorlalţi doi înalţi dem­nitari ai statului român nu s-a ales nimic. Dim­po­trivă, repre­zen­­­tan­tul De­par­tamen­tu­lui pen­tru Ro­mâ­nii de Pre­tu­tin­deni, dom­nul Eu­gen To­mac, a refuzat să ne mai finan­ţeze şcolile de învăţare a limbii ro­mâne şi sărbătoarea de a doua zi de Paşte, de la mâ­năstirea românească Al­bo­tina. Practic, astăzi nu mai funcţionează nici o şcoală românească din cele 19 existente, iar go­lul lăsat în împrejurimile mânăs­ti­rii, în zilele de Paşte, a fost um­plut de primăria Vidi­nu­lui şi de partidul socia­list bul­gar cu o serbare so­cialistă. Domnul Tomac (care slavă Domnului că nu mai lucrează la Depar­ta­ment!) şi colegii dumi­sale, domnii Gârbovăţ şi Cosma (încă la pos­turi!), ne-au în­tors cu zeci de ani înapoi. Peste toa­te, unii domni de la MAE din Bucu­reşti nici nu ştiu abc-ul istoriei noastre. Ne-a vizitat Robert Cazanciuc, fost (actual?) secretar general al Minis­te­ru­lui Aface­ri­lor Externe, care a făcut o gafă de proporţii, repetând te­oria absurdă a bul­ga­ri­lor şi sâr­bilor, cum că vlahii ar fi altceva decât românii. Acest domn a vorbit cu non­şalanţă de "pre­zenţa ro­mânilor şi vlahilor pe aceste meleaguri". Iar această cuvântare jignitoare a ţinut-o cu o ocazie şi mai jig­­nitoare pentru noi: des­chiderea Consulatului Ono­ri­fic al României la Vidin, unde consul onorific a fost instalat un etnic grec, domnul Cos­ta Grivov, de parcă s-au terminat ro­mânii din Bul­garia! Cum era de aştep­tat, domnul consul nu participă prea des la activităţile comunităţii româneşti.

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români 
Muzeul arheologic din Vidin, construit în stil arhitectural aromânesc
 
- Găsiţi vreo explicaţie a atitudinii responsabililor din cadrul Departamentului pentru Românii de Pre­tu­tindeni?

- Cred că aceşti domni vor să nu mai existăm, ca să nu mai aibă probleme. Ştiţi vorba stalinistă: este om, sunt probleme; nu mai este om, nu mai sunt probleme. Asta par a-şi dori respectivii. Fostul ministru al edu­caţiei, domnul Adomniţei, ne-a închis şi filiala Uni­ver­sităţii Spiru Haret, unde aveam, în primii doi ani, aproape 400 de studenţi. Plătind o taxă mai mică decât la Bucureşti, tinerii români din zonă au luat cu asalt cele câteva facultăţi. Ne-au închis-o indirect, res­pin­gând înscrierea studenţilor (controlată de minister), sub pretextul că nivelul învăţământului era slab. O fi fost, nimic de zis, dar cred că e limpede pentru oricine că acea universitate juca un puternic rol naţional. Au­torităţile bulgare începuseră să ne respecte, au existat chiar şi bulgari care şi-au dat copiii la "Spiru Haret". Apoi, vorbind de şcolile de sâmbătă şi dumi­nică, a venit domnul Tomac şi a zis: şcolile astea sunt o joacă, nu se predă după nici o programă, trebuie închise. Am spus: domnule secretar de stat, deschideţi şcoli ro­mâneşti normale şi apoi închideţi-le pe astea. Nu, a zis el, le închidem acum şi până la vară veţi avea şcoli ade­­vărate. Şi dus a fost! Nu s-a deschis, bineînţeles, nici o şcoa­lă... Altă po­veste: casa de cultură. De 20 de ani, îi trece câte u­nu­ia prin cap, pe-aco­lo, pe la Bucu­reşti, să deschidem o casă de cul­tură româ­neas­că. Voi găsiţi spa­ţiul, ni s-a tot spus, iar noi ve­nim imediat cu banii... Am găsit nenu­mărate spaţii potrivite, dar şi clădirea unei bănci, cu un spaţiu foar­te gene­ros, pe pa­tru nivele, cu holuri de marmură, pen­tru care cereau do­uă sute de mii de euro. Ar fi fost cea mai im­po­zantă casă de cul­tu­ră româ­nească din Bul­­garia, dar n-a fost să fie, a fost con­si­derată prea scum­pă. Eu sunt con­vins că aces­te persoa­ne doresc răul româ­ni­lor din Vi­din, altă ex­plicaţie nu văd.

- Care este con­tribuţia auto­rităţilor bulgare la acest aban­don, la dezna­ţio­na­lizarea românilor?

- Sunt multe de pomenit... Voi aminti doar interdicţia, spe­ci­fică Evului Me­diu, de a cânta cântece româ­neşti în public, la fes­tivaluri folclorice. Ori­ce vorbă românească este pro­hibită. Astăzi, într-o ţară membră a Uniunii Euro­pene! Sunt acceptate doar ins­trumentele, vocile nicio­dată! Faţă de această revol­tătoare discriminare, de care UE se preface că nu are cunoştinţă, acţiunile intole­rante ale primăriei din Vidin sunt mici înţepături ami­cale... Au venit oamenii pri­măriei şi ne-au azvârlit tabla din faţa asociaţiei, pe care era scris "Uniunea Etnicilor Români", sub jus­tificarea că primarul Ghergo Ghergov nu poate tolera o inscrip­ţie românească, în centrul unui oraş bulgăresc. Şi ne-au pus în vedere să părăsim acel spaţiu, deşi plătim chiria la zi şi avem un contract. Asta după ce, în timpul re­cen­sământului de anul trecut, primarii români din zeci de comune au fost forţaţi să nu permită spectacole ale unor formaţii folclorice din România, sub ameninţarea destituirii. Statul bulgar, pretins prieten al României, a pus pe fugă echipe artistice de la nord de Dunăre, doar pentru a nu le lăsa să încurajeze sentimente româneşti în rân­dul miilor de români din sate. De altfel, însuşi rezul­ta­tul acestui referendum falsificat vorbeşte de la sine des­pre "Bulgaria europeană". Practic, în zeci de co­mu­ne compact româneşti, în Vidin, Kozlodui şi alte oraşe, ar trăi, după autorităţile bulgare, nu mai mulţi de 116 români/vlahi! Păi, numai primari sunt atâţia! E o ru­şine pentru un stat ce se pretinde democratic. Numai în "cartierul românesc" din Vidin sunt peste o sută. Unde au fost ascunşi românii din 98 de sate româneşti? N-am dori, dar spunem că şi la acest capitol, Depar­ta­mentul domnului Tomac ne-a ignorat. Am cerut cal­culatoare, să înregistrăm noi, voluntarii, cât mai mulţi conaţionali. Aveam la dispoziţie zece zile pentru înre­gis­trare. În cele din urmă, au venit câteva laptopuri, dar cu trei zile înainte de expirarea termenului oficial. Doar eu singur am înregistrat 360 de familii, cu căţel şi purcel. Unde sunt listele mele? Or fi ştiind domnii de la institutul bulgar de statistică - institut care este un instrument de bază al autorităţilor în asimilarea românilor.

  

 
"Toate numele româneşti au fost bulgarizate, există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor"

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români 
Nici pe ploaie Vidinul nu îşi pierde farmecul românesc. Centrul vechi seamănă izbitor cu cele ale oraşelor din sudul României
 
- Câţi români trăiesc de fapt în Timocul Bul­gariei?

- Cifra neoficială, dar apropiată de realitate, este de circa 150.000! Aici intră şi cei plecaţi în Europa, căp­­şunarii şi constructorii. De la Vidin până la râul Ti­moc, la graniţa cu Serbia, sunt 32 de comune compact româneşti. Pe lângă Dunăre, până la Marea Neagră, avem 98 de comune româneşti. Cine poate accepta că în toate aceste localităţi trăiesc numai 116 români?! N-o să credeţi, dar faptul acestui fals colosal, săvârşit de statul bulgar, este... îmbucurător. De ce? Pentru că ei singuri îşi pun ştreangul la gât. Scot la lumină cea mai mare dovadă de asimilare. Va veni un timp când vor da socoteală pentru tot. O altă dovadă de asimilare este schimbarea numelor. Toate numele româneşti au fost bulgarizate, la oficiul stării civile există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor. Părinţii lui Dumitru Iencea (Dimităr Ianev) au dorit să-şi boteze fiul cu numele Marin, numele naşului. Au fost refuzaţi şi li s-a indicat nu­mele actual, pentru a putea fi bulgarizat: Dumi­tru/Dimităr. Şi cu asta îşi fură căciula. Dar mă gân­desc că ne preţuiesc mai mult decât ceea ce sun­tem... de aceea, vor să ne tragă către neamul lor, să le facem nea­­mul mai bun, să se mândrească cu noi, da? Ar tre­bui să le mulţumim pentru apreciere... Dar nu suntem de acord să minţim şi noi împreună cu ei. Eu nu sunt de acord să mint aia ce nu sunt. Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bulgar? Aş deveni mai mândru, mai în­văţat, mai cuminte?
Ivo Gheorghiev a ţinut să mulţumească public re­vistei noastre pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului: "Singurii care ne-au ajutat, când guver­nan­ţii ne-au părăsit, a fost redacţia revistei «For­mula AS». Cu cele două mii de euro primite ne-am plătit chiria şi electricitatea şcolilor româneşti de duminică. Am primit multe daruri şi de la cititorii acestei reviste unice: circa 15.000 de cărţi şi câteva calculatoare. Cum am putea să le mulţumim? Ştim că atâta timp cât mai există astfel de oameni, neamul nostru nu piere. Cu ajutoarele voastre am supra­vie­ţuit un an şi jumătate".

Fotografii de CLAUDIU TÂRZIU

Friday, 30 June 2017

Congresul Culturii și Civilizației Daco-Române

COMUNICAT DE PRESA

Fundația "Origini Carpatice", în calitate de organizator, alături de Consiliul Județean Buzău – cofinanțator, cu sprijinul Primăriei Municipiului Buzău, al Inspectoratului Județean Buzău, al Muzeului Județean Buzău, al Asociații Române pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, având ca partener media canalul online TS TV (www.tstv.ro) anunță desfășurarea unui eveniment cultural unic în Municipiul Buzău:

CONGRESUL DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE DACO-ROMÂNE
Identitatea și continuitatea istorică a civilizației daco-române
6 – 9 iulie 2017

Bucurându-se de un deosebit prestigiu științific și de o largă participare națională și internațională, Congresul de Cultură și Civilizație Daco-Române are ca scop transmiterea informației istorice din domeniul civilizației geto-dacice și să o reactualizeze în conformitate cu ultimele cercetări și descoperiri în domeniul istoric. Obiectivul general se încadrează în profilul Fundației "Origini Carpatice" și vizează creșterea educației informale a românilor privitoare la prezervarea valorilor istoriei neamului și ale moștenirii cultural-religioase în contextul păstrării identității naționale.
În acest an au fost înscrise 52 de lucrări care au fost grupate în trei secțiuni : Identitatea etnică a semințiilor autohtone din arealul Carpato-danubiano-euxinic : argumentul genetic, baștina, date etnografice și geografice (spații, populații, climă, resurse, habitat, ocupații, meserii, obiceiuri) ; Identitate și continuitate lingvistică : oralitate, alfabet, scriere ; Identitate arhetipală mentală : mitologia, simbolistica, imaginarul, logosul.
Și-au anuntat participarea personalități române marcante și specialiști în istorie : Mircea Chelaru, Gheorghe Funar, Gheorghe Iscru, George Cadar, Leon Zăgrean, Dumitru Ioncică, Mircea Țicleanu. Din străinătate ne vor onora cu prezența Branislav Stefanoski (Macedonia) și Marius Finca (Canada).
Deschiderea oficială a Congresului de Cultură și Civilizație Daco-Române va avea loc joi, 6 iulie 2017, orele 9.30, în Piața Dacia din Municipiul Buzău, în prezența reprezentanților comunității locale și județene și a numeroșilor invitați din țară și străinătate.
Manifestările dedicate Congresului de Cultură și Civilizație Daco-Române ne oferă prilejul de a mulțumi fondatorilor, susținătorilor, partenerilor, colaboratorilor și tuturor prietenilor Fundației "Origini Carpatice". În cadrul acestor manifestări va avea loc și lansarea primului volum al cărții "Kharta Dacica", culegere a lucrărilor ștințifice in-extenso prezentate în cadrul acestor manifestări.
Susținerea lucrărilor științifice se va desfășura pe secțiuni, după un amplu și dens program: joi, 6 iulie 2017, între orele 11.00-14.00, în Sala Mare a Consiliul Județean Buzău, și între orele 16.00 – 19.30, în Sala Amfiteatru a Muzeului Județean Buzău, respectiv vineri, 7 iulie 2017, între orele 9.00 – 14.00, în Sala Mare a Consiliului Județean Buzău, și între orele 16.00 – 20.00, în Sala Amfiteatru a Muzeului Județean Buzău.
Prezența la lucrările Congresului de Cultură și Civilizație Daco-Române este deschisă tuturor celor care sunt conectați la vatra neamului strămoșesc și luptă pentru aflarea adevărurilor ascunse legate de cultura și civilizația daco-române.
Congresul de Cultură și Civilizație Daco-Române este un proiectul cultural cofinanțat din fondurile bugetului Consiliului Județean Buzău, alocate pentru activități nonprofit potrivit Legii nr. 350/2005.
Sent from my iPhone

Thursday, 29 June 2017

Startarium: Finanțare startup-uri | Recomandă un tânăr la TOYP 2017 | Profilul antreprenorului român (Studiu) | Din secretele antreprenorilor | Webinarii Google | Summit-ul Repatriot 2017Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: FNTM - Fundația Națională a Tinerilor Manageri <info@fntm.ro>
Date: 29 June 2017 at 09:32:25 EEST
To: <ionelaflood@gmail.com>
Subject: Startarium: Finanțare startup-uri | Recomandă un tânăr la TOYP 2017 | Profilul antreprenorului român (Studiu) | Din secretele antreprenorilor | Webinarii Google | Summit-ul Repatriot 2017
Reply-To: info@fntm.ro

Startarium: Finanțare startup-uri | Recomandă un tânăr la TOYP 2017 | Profilul antreprenorului român (Studiu) | Din secretele antreprenorilor | Webinarii Google | Summit-ul Repatriot 2017
 
                                                                                                 Deschide în browser
 
 
["Fundația Națională a Tinerilor Manageri"]
 
 
 
Delegația română organizată de FNTM în Germania s-a încheiat cu succes!
 
18 companii și instituții bavareze au fost vizitate săptămâna trecută de delegația română în domeniul panificației, organizată de FNTM și Herbertz Dairy Food Service, în Germania.
Cei 15 manageri români, din cadrul a 14 companii și asociații de profil, au văzut în cadrul firmelor bavareze echipamente și utilaje moderne de panificație și patiserie, metode de tratare a aluatului, procese de automatizare, echipamente second-hand și demonstrații de coacere. Delegația a vizitat și o școală de top specializată în formarea profesioniștilor din domeniul panificație și patiserie și a participat la un mini-târg de tehnologie.
Le mulțumim membrilor misiunii economice pentru implicare, iar partenerilor și companiilor bavareze pentru buna primire.
 
Mai multe detalii și imagini
 
Au început înscrierile pentru Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2017
 
Până în data de 15 august 2017 poți înscrie recomandările tale pentru competiția Ten Outstanding Young Persons (TOYP) 2017, organizată de Federația Junior Chamber International România - JCI România.

Tinerii, femei și bărbați până în 40 de ani, pot fi nominalizați într-una dintre cele zece categorii: Economie, afaceri, antreprenoriat | Politic, juridic, guvernamental | Academic | Cultural | Moral, protejare mediu | Protecția copiilor, pace, drepturile omului | Umanitar, voluntariat | Științific, tehnic | Auto-depășire | Inovații medicale.
 
Din 1983, Junior Chamber International (JCI) a premiat aproape 300 de persoane din 57 de națiuni, prin competiția TOYP .
 

Înscrie recomandările până pe 15 august
 
 
 
 
Înscrie-ți startup-ul pe platforma de crowdfunding creată de Startarium
 
Ai deja afacerea pusă pe picioare, dar te pregătești să lansezi un produs nou? Ești un candidat perfect pentru a iniția o campanie de crowdfunding.
În perioada 22 mai - 15 septembrie, orice campanie de crowdfunding încheiată cu succes pe Startarium intră automat într-o competiție, la finalul căreia vom recompensa cele mai îndrăznețe și convingătoare 6 proiecte.
Până în prezent 5 campanii s-au finanțat cu aproape 16000 de euro în doar 1 lună.
Startarium introduce mecanismul de dublare a fondurilor strânse prin crowdfunding: astfel, cele mai performante campanii care sunt finanțate cu succes de susținători, primesc o sumă suplimentară, egală cu obiectivul fixat pentru campanie, în limita a 4.000 de euro fiecare.
În primul rând, e o oportunitate nu doar de a strânge fonduri pentru afacerea ta, ci și de a-ți testa ideea și de a-ți recalibra viziunea. Este o soluție excelentă pentru oricine are o idee clară de business sau produs și nu-i lipsesc decât fondurile inițiale sau feedback din piață.
 
Află mai multe detalii despre cum poți obține finanțare pentru startup-ul tău
 
 
 
Studiu: Profilul antreprenorului român
 
Studiu REGnet.ro: Antreprenorul român este barbat în proporție de 63,17%, are între 30 și 49 de ani, iar firma sa are ca obiect de activitate în ultimii ani producția de software la comandă sau comerț online. 38,83 dintre antreprenorii români sunt femei.
 
Cele mai multe afaceri înfiinţate în ultimii ani, inclusiv în 2017, sunt legate de realizarea de software la comandă, comerţ clasic, comerţ online, iar apoi diferite tipuri de servicii (publicitate, intermediere sau design), arată datele REGnet.ro, firmă specializată în înfiinţări şi modificări de societăţi şi PFA.
 
Citește mai mult
 
Au început înscrierile pentru a doua ediție a Summit-ului RePatriot
 
Ediția 2017 este o continuare a Summit-ului RePatriot din 2016, în cadrul căruia 100 de antreprenori de top din Diaspora s-au întâlnit cu 100 de antreprenori de top din România, încurajând reconectarea Diasporei la mediul de afaceri românesc.
A doua ediție a Summit-ului Repatriot va începe în data de 5 octombrie 2017, la București. La lucrările Summit-ului vor fi invitați, alături de oameni de afaceri, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Parlamentului, ai administrației centrale și locale, reprezentanți din domeniul financiar-bancar, academic și cultural.
 
 
Mai multe detalii și înscriere
 
 
 
Webinariile YouTube și G Suite for Nonprofits via Google la Școala Digitală pentru ONG-uri
 
Joi, 29 iunie, de la ora 17, poți participa la un nou Wedinar ONG Online - Școala Digitală pentru ONG-uri: 10 sfaturi ușor de implementat pentru a obține vizibilitate pe YouTube.
 
Împreună cu Denis Murărescu, AdWords Sales Consultant Google România, descoperim bune practici în ceea ce privește vizibilitatea pe YouTube și trecem prin 10 tips-uri testate și ușor de implementat de către oricine.
Înscrierea la webinarii este gratuită pentru organizațiile înscrise în Programul TechSoup România.
 
Mai multe detalii și înscriere
 
Din secretele antreprenorilor: Apropie-te de firul ierbii, rămâi conectat la realitate - Andreea Roșca
 
Secretul e echilibrul. Sau, cum ar spune Dan Ștefan, cofondator al Autonom, "zoom in-zoom out". Capacitatea de a vedea imaginea de ansamblu și de a te focaliza pe detalii, "uneori extrem de mărunte, pentru a înțelege în profunzime și a nu pierde contactul cu realitatea".
 
Andreea Roșca vorbește cu 6 antreprenori despre importanța rămânerii în contact cu realitatea, cu nevoile concrete și nemulțumirile clienților.
 
 
 
Citește mai mult
 
 
 
Pulsul Comunității - cercetare privind calitatea vieții în București
 
Fundația Comunitară București a lansat în mai 2017 Vital Signs București, prima cercetare care colectează date publice din 12 domenii importante ale orașului,  analizate în anul 2016.
 
Construită pe baza unei metodologii folosite de fundațiile comunitare la nivel internațional, cercetarea surprinde situația calității vieții și identifică nevoi sau oportunități de acțiune în București.
 
Detalii și raportul cercetării
 
Catalogul surselor de finanțare ADR Centru pentru luna iunie 2017
 
Consultă Catalogul surselor de finanțare pentru luna iunie 2017, ce conține cele 4 secțiuni adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale și universităților.
Catalogul este actualizat lunar de ADR Centru.
 
Citește mai mult
 
 
Cazarelapensiune.ro | Tradiții și obiceiuri: Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel
 
Azi, 29 iunie, este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, denumită popular Sânpetru. 
Petru - "Piatra" pe care Mântuitorul a zidit Biserica Sa, și Pavel - "Apostolul Neamurilor" au fost uciși din porunca împăratului Nero.
În România tradițiile se leagă numai de figura Sfântului Petru, a celui care a fost chemat de Isus Hristos să devină pescar de oameni, poate și pentru că Petru este fratele Apostolului Românilor - Sfântul Andrei.
La marile sărbători creștine, de Paști, de Crăciun, Bobotează, ori de Sânziene, tradiția spune că cerurile se deschid o clipă și îi putem vedea pe Dumnezeu și Sfântul Petru stând la masă.
Mai multe tradiții din țara noastră, atracții turistice și locuri de cazare în pensiuni, găsiți pe CazareLaPensiune.ro.
 
Citește mai mult
 
 
Maison 13, un spațiu îndrăzneț și multifuncțional
 
Maison 13 este locul în care arhitectura, designul, arta, cultura, fotografia și gastronomia se întâlnesc pentru a contura un stil de viață aparte. Am creat un spațiu dedicat evenimentelor ieșit din tipare, creativ și surprinzător, dar în același timp prietenos și primitor, acel "special place" unde detaliile fac diferența. 
 
Află detalii
 
 
Fundația Națională a Tinerilor Manageri
Dumbrava Roșie 2  
020463 București
info@fntm.ro
Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
YouTube
 
 
Acest email a fost trimis la ionelaflood@gmail.com
De către Fundația Națională a Tinerilor Manageri
 
 
Sent by
SendinBlue
 
 
© 2017 Fundația Națională a Tinerilor Manageri
 

Thursday, 15 June 2017

Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicareSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>
Date: 14 June 2017 at 20:04:52 BST
Subject: Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicare
Reply-To: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>

Interviu cu Mihai Eminescu – In memoriam 
By Lucretia Berzintu
            
Domnul Mihai Eminescu, va răspunde la câteva întrebări jurnalistice având în vedere ca fost si ziarist  timp de șase ani la cotidianul "Timpul", începând din toamna anului 1877.
1.    Lucreția Berzintu:  - Care este părerea dumneavoastră despre politica ce se face în România?
Mihai Eminescu: - „Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși."(a) 
2.      - În ce ar consta interesul pentru patria noastră?
-          "Interesul practic pentru patria noastră ar consta, cred, în înlăturarea teoretică a oricărei îndreptățiri pentru importul necritic de instituții străine, care nu sunt altceva decât organizații specifice ale societății omenești în lupta pentru existență, care pot fi preluate în principiile lor generale, dar a căror cazuistică trebuie să rezulte în mod empiric din relațiile dintre popor și țară. Nu mă pot pronunța acum mai pe larg asupra acestui subiect, el mi-a ocupat însă cea mai mare parte din cugetarea proprie și din studii."(b) 
3.    - De-a lungul anilor societatea româmească s-a lovit și de anumite nulități politice. Jurnaliștii români au scris, direct, despre numeroase cazuri de putregaiuri din sistem, investigând diferite cazuri de corupție ș.a.  Ce părere aveți despre limbajul jurnaliștilor români,  folosit în articolele lor, contra unor aleși ai noștri, care, în loc să vadă de interesele poporului român, mai degrabă își văd de interesele personale?
 -    „Suntem noi oare de vină dacă adevărul curat, spus neted, e deja o injurie? Ne propunem câteodată a fi foarte urbani – ce folos? Adevărul simplu, descoperirea simplă a neștiinței și a mărginirii multora din partidul la putere este deja o atingere. Cauza e simplă. Nu sunt oamenii la locul lor, nu sunt ceea ce reprezintă. Compararea între ceea ce sunt într-adevăr, nimica toată, și ceea ce reprezintă, demnități înalte ale statului, excitează deja râsul și ironia cititorilor, încât o vină din partea noastră, o intenție de a ponegri, nu există defel."(c) 
4.    - Care este știința guvernării, vis-à-vis de natura poporului nostru?
-          „Natura poporului, instinctele și înclinările lui moștenite, geniul lui, care adesea, neconștiut, urmărește o idee pe când țese la războiul vremii, acestea să fie determinante în viața unui stat, nu maimuțarea legilor și obiceielor străine. Deci, din acest punct de vedere, arta de-a guverna e știința de-a ne adapta naturii poporului, a surprinde oarecum stadiul de dezvoltare în care se află și a-l face să meargă liniștit și cu mai mare siguranță pe calea pe care-a apucat."(d) 
5.    – Ce soluție ar fi contra tuturor relelor din România?
-      „Un singur remediu există în adevăr în contra acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot exclusivismul: munca, acest corelat mecanic al adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de muști la apă; și adevăr, nu fraze lustruite și negustorie de vorbe."(e) 
6.    – Despre influența învățământului asupra caracterului , ce ne puteți spune?
-          „Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esența lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii sale morale, nu seamănă nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câștig. Se vede dar câtă importanță are educația care tocmai îl deprinde a face de bună voie, fără speranță de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat. Învățătura numai ca atare nu are a face cu creșterea. Învățând pe de rost numirile tuturor orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante și de animale, această masă de cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență, n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a judeca și de a distinge drept de strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea cunoștințelor, creșterea nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o au lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea inteligenței. Când aceste două lipsesc, oricât de multe și-ar fi aproriat capul în mod mecanic, omul simte în sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil și care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste abateri."(f)
 

Bibliografie:
a.     G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol.III, p.44, Ed. Minerva, Biblioteca pentru toți, București, 1985;
b.     Eminescu, Opere, vol. XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
c.     Eminescu, Opere, vol.XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
d.     Eminescu, Opere, vol. X, p. 30, publicistică 1 noiembrie 1877, Ed. Academiei, București, 1980;
e.     Eminescu, Opere, vol. III, p. 146, publicistică 1882 – 1883, 1888 – 1889, Ed. Academiei, București, 1985;
f.      Eminescu, Opere, vol. XI, p. 307, publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880, Ed. Academiei, București, 1984.